Hlavní změny v RVP pro základní vzdělávání

Náplň školního kurikula závisí na některých strategických dokumentech. Do konce roku 2020 byla základem strategie vzdělávání tzv. Bílá kniha, na kterou byly navázány zákonem ukotvené Rámcové vzdělávací programy určené pro jednotlivé stupně vzdělávání:

 • RVP pro předškolní vzdělávání
 • RVP pro základní vzdělávání
 • RVP pro gymnázia
 • RVP pro střední odborné vzdělávání
 • RVP pro základní umělecké vzdělávání
 • RVP v oblasti informatiky a ICT

Z Rámcových vzdělávacích programů dále na některých ze stupňů vzdělávání vychází Školní vzdělávací program (ŠVP), který konkretizuje cíle stanovené v RVP a jeho tvorba je v dikci školy. Stát tedy netvoří jednotné “osnovy”, které by školy přejímaly, ale stanovuje cíle a očekávané výstupy daných stupňů vzdělávání.

Od ledna letošního roku už Bílá kniha neplatí a místo ní jsou RVP již navázána na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která má dva hlavní strategické cíle:

 • Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život
 • Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

V lednu 2021 došlo ke změně RVP pro základní školy (RVP-ZV). Změna by se v některých školách mohla projevit už od následujícího školního roku, nejpozději ji však školy musí implementovat od 1. září 2023 na 1. stupni a o rok později na 2. stupni.

K dosavadním cílům základního vzdělávání byl přidán jeden další. Základní vzdělávání by mělo „pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.“

Nejvýraznější a nejdiskutovanější změnou je tedy začlenění digitálních kompetencí, které by měly být rozvíjeny průřezově, a dále nahrazení předmětu Informační a komunikační technologie předmětem Informatika. Tento předmět bude dotován dvěma hodinami týdně na 1. stupni a čtyřmi hodinami na 2. stupni. Zmíněný předmět by se měl zaměřovat především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií.

Co se pak průřezového učení týká, není tomu tak, že by bylo vytvořené nové průřezové téma zabývající se digitálními kompetencemi. Průřezová témata zůstávají stejná, jako doposud:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

V RVP-ZV je ale ke každému z nich doplněné konstatování, jak je možné tato témata propojit s rozvojem digitálních kompetencí, a proč je u těchto témat propojení s digitálními technologiemi podstatné.

Změna RVP se ale neobejde bez kritiky. Pedagogická komora (pozn — jedná se o spolek sdružující učitele, nikoliv o oficiální státní instituci) upozorňuje na netransparentnost při procesu revize RVP a také na nekomplexní a nepromyšlené změny. Některé školy také mají strach, že se na změny nestihnout včas připravit.

Důležité je také upozornit na to, že pokud se má nějaký obsah do učiva přidat, musí se jiný vyřadit. Z RVP proto byla odstraněna některá témata z přírodovědných, společenskovědních a uměleckých vzdělávacích oblastí, konkrétně například témata týkající se mezilidských a partnerských vztahů a sexuální výchovy. S tím nesouhlasí např. vládní Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

O revizi RVP tedy jistě ještě ve veřejném prostoru uslyšíme.

Článek pojednává o revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělání, kterou lze do škol implementovat již od tohoto školního roku. Jedná se o základní představení problematiky RVP a ŠVP, včetně upozornění na kritiku této změny.

Článek vyšel také na Medium.com

CITACE

BATELKOVÁ, Veronika. Hlavní změny v RVP pro základní vzdělávání. Veronika Batelková – digitální portfolio [online]. 20.08.2021. Dostupné z: veronikabatelkova.cz/blog/nove-rvp

O AUTORCE

Veronika Batelková, studentka technologií ve vzdělávání na oboru Informační studia a knihovnictví, lektorka mediální gramotnosti, předsedkyně spolku Zvol si info.

Zobrazit více

Napsat komentář

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek